Actueel - Arbeidsrecht

Wel of geen ontslag op staande voet? Dat hangt van het bewijs af.

Bij ontslag op staande voet komt het nauw. De vereisten die de wet en de rechtspraak daaraan stellen zijn:

  • er moet sprake zijn van een dringende reden bijvoorbeeld misleiding, bedreiging, het begaan van een misdrijf in de uitoefening van de werkzaamheden, dronkenschap (op het werk) na gewaarschuwd te zijn. De opsomming is niet volledig;
  • ‘onverwijlde mededeling’, dat wil zeggen dat de werknemer er vrijwel direct van in kennis moet worden gesteld dat het gewraakte gedrag tot ontslag leidt;
  • als eerst onderzoek nodig is moet dat zo snel mogelijk worden uitgevoerd;
  • de mededeling moet schriftelijk gebeuren en de reden van het ontslag moet daarin vermeld zijn.

Onlangs dreigde een notaris een medewerker op staande voet te ontslaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht. De medewerker werd direct geschorst, omdat nader onderzoek nodig was. De notaris meende dat het onderzoek ertoe leidde dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd was. Er volgde een gesprek met de werkneemster en haar advocaat. De advocaat vond het ontslag op staande voet onterecht en hield de notaris voor dat een procedure over ontslag op staande voet hem duur zou komen te staan.
De notaris haalde bakzeil. Maar de werkneemster had dat kennelijk anders opgevat en begon een procedure. Ze legde zich weliswaar neer bij het ontslag, maar vorderde naast achterstallig loon een transitievergoeding en een billijke vergoeding wegens verwijtbaar gedrag van de notaris eiste, totaal een vordering van zo’n € 40.000,=. Nadat de notaris de vordering van de werkneemster had ontvangen, schreef hij haar een mail: hij had definitief besloten geen ontslag op staande voet te geven en bood mediation aan.

Omdat werkneemster een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de notaris vorderde, was het cruciaal te weten wat er tijdens de bespreking was gezegd: Had de notaris een slag om de arm gehouden? Of had hij zich zodanig opgesteld dat er geen twijfel mogelijk was aan het ontslag?

De kantonrechter in Noord-Nederland maakte in deze casus graag gebruik van het procesrecht dat bij de invoering van de WWZ is geïntroduceerd. Niet meer wat hem aannemelijk voorkomt is voldoende. Er is meer ruimte voor het aanleveren van bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te laten horen. Voor een goede beoordeling vond de rechter het cruciaal om te weten wat er tijden de bespreking was gezegd. En wie stelt … moet bewijzen.

De zaak werd aangehouden, de werkneemster kon getuigen laten horen om haar stellingen te bewijzen. Al met al een kostbare en langdurige kwestie voor de notaris.

Tip:
Ontslag op staande voet is ingrijpend en moet zorgvuldig gebeuren.
Schakel altijd deskundige hulp in bij ontslag op staande voet.

< Terug naar Arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier