Raad advocaten

Net zoals er problemen kunnen rijzen tussen werkgever en werknemer, kunnen er conflicten tussen een ambtenaar en het zogenaamde 'bevoegd gezag' ontstaan. Het bevoegd gezag kan bijvoorbeeld stellen dat een ambtenaar niet goed functioneert en de ambtenaar om die reden een sanctie opleggen. Die sanctie kan variëren van een berisping tot een ontslag. Ontslag kan bovendien ook om andere redenen gegeven worden, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie.

Het arbeidsrecht ziet op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het werkterrein van de advocaat bestaat met name uit optreden bij (het voorkomen van) geschillen die kunnen ontstaan tussen een werkgever en een werknemer.

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden, samen het vermogen, van een overledene. Het woord erfrecht geeft al aan dat nabestaanden soms recht hebben op het vermogen van de overledene. Het is niet altijd duidelijk op welke wijze, door wie en wanneer het vermogen moet worden verdeeld tussen de verschillende nabestaanden. Soms moet een procedure daarover duidelijkheid brengen.

Echtscheidingen, alimentatiekwesties, boedelverdelingen en het afrekenen van huwelijkse voorwaarden, regelingen rondom de kinderen en het wijzigen van uw naam zijn zomaar een aantal zaken die vallen onder het personen- en familierecht. Veel mensen kennen geschillen hierover wel, ofwel omdat u er zelf in betrokken bent geweest ofwel omdat mensen in de directe omgeving hiermee te maken hebben gekregen.

Het insolventie- of faillissementsrecht ziet op situaties waarin bedrijven of personen niet meer in staat zijn om de openstaande schulden te voldoen. Uiteindelijk kan het faillissement worden aangevraagd door een advocaat op verzoek van het bedrijf of de persoon zelf, maar vaak is het de schuldeiser die het om het faillissement verzoekt. Misschien zijn er echter mogelijkheden om te voorkomen dat het zover komt.

Ondernemers hebben op veel verschillende rechtsterreinen behoefte aan advies en bijstand. U kunt daarbij denken aan het arbeidsrecht, het verbintenissenrecht (overeenkomsten met anderen), incasso's, het huurrecht of bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden. Ook de keuze voor de rechtsvorm van het bedrijf (bijvoorbeeld BV of eenmanszaak) kent zijn eigen juridische regels waarover advies gewenst kan zijn.

Onder de noemer 'onderwijsrecht' werken we aan zeer uiteenlopende zaken waarin onderwijs de rode draad is. Zo staan we scholen bij in hun contacten met de overheid, verdiepen we ons in pensioenzaken en arbeidsconflicten van leerkrachten en staan we leerlingen, studenten of ouders bij als er in de relatie met de onderwijsinstantie een probleem ontstaat.

Het Sociale Zekerheidsrecht regelt het recht op inkomensvoorziening en de financiering daarvan in geval van werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, bijstand etc. De regelgeving is complex en de belangen groot.

Het verbintenissenrecht ziet op overeenkomsten die tussen personen onderling of tussen bedrijven en personen worden gesloten. Op het gebied van het verbintenissenrecht kunnen zich veel uiteenlopende problemen voordoen, waarbij juridische bijstand onmisbaar is.

Bel mij terug!

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk (binnen een werkdag) terug.