Privacy Verklaring

In deze Privacy Verklaring staat beschreven hoe RAAD advocaten omgaat met persoonlijke gegevens van cliënten en andere relaties.

Uitgangspunt

RAAD advocaten hanteert als uitgangspunt zorgvuldig met persoonlijke informatie van derden om te gaan. Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

Doel

Persoonsgegevens worden door RAAD advocaten gebruikt om rechtshulp te verlenen, om de dienstverlening te optimaliseren en om persoonlijk met relaties te kunnen communiceren. Te denken valt aan:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
  • Het innen van declaraties.
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
  • Voldoen aan wettelijke en juridische verplichtingen.
  • Marketing en communicatie-activiteiten.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door RAAD advocaten kunnen worden verwerkt zijn onder andere:

  • NAW-gegevens
  • Geboortedata
  • BSN en ID/rijbewijs/paspoort-nummers
  • Overige gegevens die identificeerbaar zijn, voor zover deze voor de dienstverlening van belang zijn, waaronder aansluitingsnummers, kenmerken en medische gegevens.

Grondslag

Wanneer u aan RAAD advocaten een opdracht verstrekt, geeft u daarmee tevens toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken. 

RAAD advocaten gebruikt en verwerkt alleen persoonsgegevens die door u of door derden aan RAAD advocaten zijn verstrekt of uit openbare bronnen kenbaar zijn, als dat nodig is voor een goede dienstverlening.
Het kan zijn dat de uitvoering van een overeenkomst verwerking nodig maakt of dat wettelijke regelgeving daartoe verplicht. De bescherming van belangen van derden of de behartiging van gerechtvaardigde belangen kan daartoe ook noodzaken. Dit staat in artikel 6 van de AVG.

Verstrekking aan derden

RAAD advocaten deelt persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en de hiervoor genoemde doelen. Te denken valt aan het verstrekken van gegevens aan (gerechtelijke) instanties of correspondentie met een wederpartij, het (laten) uitvoeren van deskundigenonderzoek, het inschakelen van een derde namens en/of in opdracht van RAAD advocaten zoals een IT leverancier, het verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of op grond van een wettelijke verplichting aan een andere met openbaar gezag beklede instantie. 

Met een derde partij die namens en in opdracht van RAAD advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daardoor is de derde partij verplicht de AVG na te leven. De derde partij die door ons wordt ingeschakeld en persoonsverantwoordelijke diensten levert, is voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Bij deze laatste kunt u denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde deskundige voor een second opinion.

Beveiliging

RAAD advocaten vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, goed beschermd en beveiligd zijn. Wij zorgen daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van techniek, om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT leverancier, dan sluiten wij met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst af, waarin we afspraken vast leggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw dossier minimaal vijf jaar in ons digitale archief. Uw persoonsgegevens die worden verwerkt bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen van de gegevensverwerking of dan op grond van wet- of regelgeving is vereist.

Privacyrechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoek met betrekking tot uw privacyrechten kunt u richten aan:

Per post:
RAAD advocaten
t.a.v. de heer mr. W. van der Kolk
Postbus 289
8000 AG Zwolle

Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Gebruik internet en social media

RAAD advocaten maakt geen gebruik van social media. Op onze website zijn alleen cookies aangebracht voor intern gebruik. Wij maken ook geen gebruik van digitale advertenties en staan die ook niet toe op onze website.

Aanpassing Privacy Verklaring

RAAD advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze verklaring worden op de website van het kantoor gepubliceerd.

Deze verklaring is vastgesteld te Zwolle en voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2022.

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier