Klachtenreglement WSNP

Dit klachtenreglement beschrijft de wijze waarop RAAD advocaten klachten zal behandelen.

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de wijze waarop wij ons gedragen of de wijze waarop wij uw WSNP behandelen, dan kunt u deze bij ons kantoor indienen.

Interne procedure
- De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie van RAAD Advocaten. Het adres is: RAAD advocaten, Postbus 289, 8000 AG Zwolle.
- De directie bevestigt de indiening van de klacht binnen 2 weken na datum indiening klacht.
- De klacht wordt geregistreerd en de termijnen geagendeerd.
- In de periode daaropvolgende wordt onderzoek gedaan naar de aard van de klacht en de ontvankelijkheid van de klacht.
- Indien de directie van oordeel is dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen, deelt de directie dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager mede.
- Een reactie op de klacht wordt binnen 4 weken na indiening van de klacht schriftelijk verstuurd.
- In deze brief wordt verzocht om een schriftelijke reactie van de indiener. Wordt binnen 4 weken geen schriftelijke reactie ontvangen, dan gaat RAAD advocaten er vanuit dat de klacht is opgelost, hetgeen tevens in voornoemde brief wordt vermeld. De klacht zal dan worden gearchiveerd.
- De correspondentie omtrent een klacht wordt in kopie bijgevoegd in het dossier van de betreffende zaak.
- De originele correspondentie en overige informatie wordt door de directie in een daartoe bestemde map bewaard.

Mocht deze interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd dan kunt u inhoudelijke klachten over de WSNP indienen bij de rechtbank.

Externe procedure
De rechter-commissaris die benoemd is moet erop toe zien dat de bewindvoerder zijn/haar werk op juiste wijze verricht en daarnaast beslissingen neemt in situaties die betrekking hebben op de boedel. Maar ook is de rechter-commissaris de persoon die klachten behandelt van schuldenaren en schuldeisers over de bewindvoerder en andersom. U kunt daarom uw klacht schriftelijk voorleggen aan de rechter-commissaris (conform art. 317 Fw). De rechter-commissaris zal de klacht terugkoppelen naar uw bewindvoerder en zijn/haar kant van het verhaal aanhoren. Vervolgens zal de rechter-commissaris een beslissing nemen op uw klacht. Klachten met betrekking tot gedragingen van de bewindvoerder kunt u indienen bij Bureau WSNP.

Adresgegevens:
Rechtbank Overijssel Rechtbank Midden-NederlandTeam Toezicht Schuldsaneringen Team Toezicht InsolventiesPostbus 310 Postbus 20357600 AH ALMELO 8203 AA LELYSTAD

Gedragscode en klachtenregeling WSNP
Op 15 maart 2013 zijn in de Staatscourant gepubliceerd de Gedragscode voor WSNP-bewindvoerders, de nieuwe klachtenregeling met betrekking tot WSNP-bewindvoerders en het reglement van de klachtenadviescommissie WSNP, die de Raad voor Rechtsbijstand adviseert inzake klachten die over een bewindvoerder zijn ingediend. Vanaf deze datum is het mogelijk om bij de Raad voor Rechtsbijstand een klacht in te dienen over een gedraging van een bewindvoerder, die in strijd zou zijn met een bepaling uit de Gedragscode. Voordat van deze regeling gebruik gemaakt kan worden, moet de klager aantonen dat hij eerst de interne klachtenprocedure van de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is, heeft doorlopen. Ook mag er geen sprake zijn van een klacht die betrekking heeft op de inhoud van een dossier. Daarvoor moet een klager nog steeds bij de rechter-commissaris zijn (zie hierboven).

Raad voor Rechtsbijstand
Bureau WSNP, afdeling klachten
Postbus 2349
5202 CH ’s Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088-7871910
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afschriften van bovengenoemde regelingen staan gepubliceerd op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.bureauwsnp.nl of zijn op te vragen bij RAAD advocaten.

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier