Corona informatie werknemers

TNOW Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

 • De maatregel stelt werkgevers in staat om bij omzetdaling, het loon door te betalen.
 • De maatregel voorkomt ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Wanneer kan de werkgever de loonbetaling rechtsgeldig stoppen?

 • Na beëindiging van een tijdelijk contract en correcte uitvoering van de aanzegverplichting.
 • Nadat u twee jaar wegens ziekte geen werkzaamheden hebt kunnen verrichten.
  De werknemer kan mogelijk een beroep doen op de reguliere uitkeringen WW en WIA.
 • De werkgever kan de loonbetaling ook stoppen als:
  - Als u ziek bent en de reïntegratieverplichtingen niet nakomt, na schriftelijke waarschuwing.
  - Als u zonder geldige reden geen gehoor geeft aan een duidelijke, schriftelijke oproep.
  - Bij ontslag op staande voet: de arbeidsovereenkomst is opgezegd wegens een dringende reden.

  De werknemer komt mogelijk niet in aanmerking voor een WW uitkering.
  Werknemers raden wij aan contact met ons op te nemen.

In alle andere gevallen moet u zo snel mogelijk schriftelijk nakoming van de arbeidsovereenkomst en loondoorbetaling vorderen. Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt.

TOZO Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • De regeling voorziet in kosten van levensonderhoud in de vorm van een aanvulling op het inkomen voor zelfstandig ondernemers tot het sociaal minimum.
 • De regeling voorziet ook in een lening voor voortzetting bedrijfsactiviteiten van maximaal € 10.517,= .
 • Het bedrag voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot € 1.500 netto per maand voor gehuwden.
 • Het bedrag voor levensonderhoud vult het inkomen van alleenstaanden aan tot € 1.050 voor alleenstaanden.
 • De uitkering wordt gebaseerd op een naar waarheid op te geven verwacht inkomen.
 • De uitkering wordt in één keer vast gesteld voor drie maanden.
 • Controle van het daadwerkelijke inkomen vindt achteraf plaats.

De lening voor voortzetting van bedrijfsactiviteiten wordt toegekend als:

 • Sprake is liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrises.
 • De ondernemer dit naar waarheid verklaart.
 • De rente op de lening bedraagt 2%.
 • De maximale looptijd van de lening is 3 jaar.
 • De regeling wordt uitgevoerd door de woongemeente van de ondernemer.
 • De (inlichtingen)verplichtingen van de Participatiewet zijn van toepassing op de regeling.
 • De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Meer informatie vindt u op de website van u gemeenten, voor Zwolle is dat het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle: https://www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier