Algemene voorwaarden

A.  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor: de maatschap RAAD advocaten welke maatschap kan bestaan uit natuurlijke en/of rechtspersonen en de op basis van een overeenkomst met dit kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
 2. Cliënt: de contractspartij van RAAD advocaten.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding, exclusief BTW, die het betreffende kantoor ter zake de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
 4. Diensten: alle door het kantoor van RAAD advocaten aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door het kantoor ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen RAAD advocaten en de cliënt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

C. Opdracht

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard.
 2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de maatschap RAAD advocaten te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de opdracht door een van de leden van de maatschap wordt uitgevoerd dan wel dat deze wordt uitgevoerd door anderen werkzaam voor het kantoor of door derden in opdracht van het kantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het kantoor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de cliënt in rekening te brengen. Het kantoor is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat het kantoor is uitgegaan van door of zijdens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid c.q. onvolledigheid het kantoor kenbaar behoorde te zijn.
 4. Het kantoor is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de cliënt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer het betreffende kantoor op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met de advocateneed of andere fundamentele normen en waarden die het betreffende kantoor voor zijn dienstverlening in acht pleegt te nemen.
 5. Een door het kantoor aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaats-verbintenis. Het kantoor zal zich naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem verwacht mag worden inspannen de werkzaamheden uit te voeren.

D. Declaratie

 1. Aan het kantoor dienen te worden vergoed honorarium en verschotten, te vermeerderen met BTW.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende uurtarief, zoals dat jaarlijks door het kantoor voor ieder van de voor het kantoor werkzame advocaten wordt vastgesteld, althans een ander, door het kantoor schriftelijk bevestigd uurtarief.
 3. Naast de vergoeding van tijd die door de advocaten ten behoeve van de cliënt is besteed, is in het honorarium begrepen de vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten. Naast het honorarium zal het betreffende kantoor aan de cliënt een opslag in rekening brengen voor variabele kantoorkosten zoals kopieerkosten, kosten voor telecommunicatie en porti. Deze opslag voor kantoorkosten bedraagt 5% van het totaal aan de cliënt berekende honorarium.
 4. Naast het honorarium en de opslag voor variabele kantoorkosten zal het kantoor verschotten en andere kosten die het verlenen van de diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke kosten zijn bijvoorbeeld griffierechten, kosten van gemachtigden of externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten en internationale telefoongesprekken.
 5. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal het kantoor de cliënt informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
 6. Indien het verrichten van diensten ten behoeve van de cliënt  zich over en periode van meer dan een maand uitstrekken is het betreffende kantoor gerechtigd tussentijdse declaraties te verzenden.
 7. Het kantoor is bovendien gerechtigd betaling van voorschotdeclaraties  te vragen, welke verrekend zullen worden met de eindafrekening van de diensten.
 8. Wanneer zaken worden behandeld op basis van het systeem van gefinancierde rechtshulp (de wet op de rechtsbijstand en/of daarop gebaseerde regelingen), geldt het bepaalde in dit en het volgende artikel slechts voor kosten die op grond van de wettelijke regeling voor rekening van cliënt mogen komen.

E. Betaling

 1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. Slechts betaling door overmaking op een bankrekening van het betreffende kantoor of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 3. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd van cliënt een depot te verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten ter zake het verrichten van de diensten, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan de cliënt toebehorende goederen.
 4. Indien tijdige betaling van enige declaratie, storting van een depot, verlening van zekerheid dan wel inbetalinggeving achterwege blijft is het kantoor gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten,  zonder dat hij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden en is al hetgeen de cliënt aan het kantoor uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Wanneer door of van een cliënt faillissement, surséance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen wordt aangevraagd of een cliënt aan schuldeisers een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. De door cliënt gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer de cliënt meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.
 8. Wanneer het kantoor incassomaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van die maatregelen ten laste van cliënt. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande saldo, zulks met een minimum van € 250,=.

F. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit, of verbandhoudende met het uitvoeren van een overeenkomst c.q. het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Het kantoor is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidverzekeraar van het kantoor in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 3. De in de voorgaande leden omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van medewerkers van het kantoor. Onder medewerkers van het kantoor worden in dit verband slechts verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
 4. Bij het inschakelen van derden zal het betreffende kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het betreffende kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door het betreffende kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

G. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle aan cliënt geleverde diensten berusten uitsluitend bij het betreffende kantoor.
 2. Het is de cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de door het betreffende kantoor in het kader van de overeenkomst tussen het betreffende kantoor en cliënt geproduceerde stukken, waaronder adviezen, contracten en processtukken al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

H. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen het kantoor en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen het kantoor en de cliënt mochten ontstaan zullen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

I. Diversen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen het kantoor en de cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier